الکترو موتور پمپ های خانگی و صنعتی

الکترو موتور پمپ های خانگی و صنعتی


توضیحات

کاربرد الکترو موتور پمپ های خانگی و صنعتی:

 

قطعات فوق جهت آب بندی و ضربه گیری,لرزه گیری و سیستم عایق بندی الکترو موتورها به کار گرفته می شود.